با گذشت زمان، روغن کیفیت جذب کنندگی و ضد سایش خود را از دست می­دهد، ویسکوزیته آن کاهش می­یابد و بتدریج آلوده می­­شود. در نتیجه، تجهیزات دچار خوردگی و فرسایش شدید می­شوند. به منظور محافظت از تجهیزات و بهبود عمر مفید آنها باید شرایط روانکاری را با دقت کنترل کرده و از تعویض به موقع آن اطمینان حاصل نمود. شرکت ماشین معدنی رستاک پیشنهاد­های متعددی در خصوص نحوه توزیع، حمل و نقل، نظارت و لیست موجودی انواع روان­ کننده ­ها و مایعات هیدرولیکی ارائه می­کند.

تجهیزات روانکاری

تجهیزات روانکاری
با گذشت زمان، روغن کیفیت جذب کنندگی و ضد سایش خود را از دست می­دهد، ویسکوزیته آن کاهش می­یابد و بتدریج آلوده می­­شود. در نتیجه، تجهیزات دچار خوردگی و فرسایش شدید می­شوند. به منظور محافظت از تجهیزات و بهبود عمر مفید آنها باید شرایط روانکاری را با دقت کنترل کرده و از تعویض به موقع آن اطمینان حاصل نمود. شرکت ماشین معدنی رستاک پیشنهاد­های متعددی در خصوص نحوه توزیع، حمل و نقل، نظارت و لیست موجودی انواع روان­ کننده ­ها و مایعات هیدرولیکی ارائه می­کند.