این ابزار وسیله­ای برای مکانیزه کردن عملیات­های پر فشار مرتبط با نصب یا جداسازی توپی چرخ و ویل موتور در دامپتراک های معدنی می باشند.
ابزاری برای کار بر روی توپی چرخ

ابزاری برای کار بر روی توپی چرخ
این ابزار وسیله­ای برای مکانیزه کردن عملیات­های پر فشار مرتبط با نصب یا جداسازی توپی چرخ و ویل موتور در دامپتراک های معدنی می باشند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
ابزار نصب کاهنده دوار
ابزار نصب توپی چرخ کامیون
ابزار نصب ویل موتور دامپتراک
ابزار نصب موتور ویل موتور دامپتراک
ابزار نصب توپی چرخ گردننده
این ابزارها به منظور مکانیزه کردن عملیات های پرفشار در هنگام نصب یا جداسازی توپی چرخ دامپتراک طراحی شده است.

این ابزار به عنوان یک وسیله ضمیمه قابل نصب بر روی بازوی متحرک لودر با پارامترهای مناسب طراحی شده است. این ابزار می­تواند در تعمیرگاه و محوطه آن یا در یک معدن روباز استفاده شود.
ابزار نصب توپی چرخ کامیون
این ابزار وسیله­ای برای مکانیزه کردن عملیات های پر فشاردر هنگام نصب/ جداسازی توپی چرخ دامپتراک می­باشد.
این ابزار به عنوان یک وسیله نصب، با قابلیت جابجایی با شاخک های لیفتراک طراحی شده است.
ابزار نصب ویل موتور دامپتراک
این ابزار وسیله­ای برای مکانیزه کردن عملیات های پرفشار در هنگام نصب/ جداسازی ویل موتور دامپتراک می­باشد.
این ابزار به عنوان یک وسیله نصب، با قابلیت جابجایی با شاخک های لیفتراک طراحی شده است.
ابزار نصب موتور ویل موتور دامپتراک
این ابزار به منظور مکانیزه کردن عملیات های پرفشار در هنگام نصب یا جداسازی دنده سیاره­ای ردیف اول توپی چرخ دامپتراک طراحی شده است.
این ابزار به عنوان یک وسیله نصب، با قابلیت جابجایی با شاخک های لیفتراک طراحی شده است.