این پرس برای مونتاژ / دمونتاژ، صاف و خم کردن قطعات طراحی شده است.
هنگام کار با قطعات بزرگ، از پرس­های سری PPH با قدرت 200-50 تن مورد استفاده قرار می­گیرند. این پرس هنگام کار با قطعاتی با پیکربندی مختلف، از جمله قطعات بزرگ مانند چرخ دنده ها، چرخ ها، شفت ها و قرقره­ها مناسب است.
فضای کار این پرس را می توان به راحتی برای اجزایی با اندازه های مختلف تنظیم کرد.
جک های هیدرولیک که در این پرس به کار می­روند می توانند جدا شوند و در کاربردهای مختلف (بلند کردن، حرکت دادن) به صورت مجزا از قاب پرس استفاده شوند.
پرس هیدرولیکی ثابت سری PPH

پرس هیدرولیکی ثابت سری PPH
این پرس برای مونتاژ / دمونتاژ، صاف و خم کردن قطعات طراحی شده است.
هنگام کار با قطعات بزرگ، از پرس­های سری PPH با قدرت 200-50 تن مورد استفاده قرار می­گیرند. این پرس هنگام کار با قطعاتی با پیکربندی مختلف، از جمله قطعات بزرگ مانند چرخ دنده ها، چرخ ها، شفت ها و قرقره­ها مناسب است.
فضای کار این پرس را می توان به راحتی برای اجزایی با اندازه های مختلف تنظیم کرد.
جک های هیدرولیک که در این پرس به کار می­روند می توانند جدا شوند و در کاربردهای مختلف (بلند کردن، حرکت دادن) به صورت مجزا از قاب پرس استفاده شوند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
تصاویر