ماژول (واحد) قابل تعویض MSC-6 برای نصب یا پیاده­کردن جک­های بالابر اتاق بار، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ استفاده می­شود. این ماژول (واحد) به­ عنوان تجهیزات جانبی به­منظور توسعه قابلیت­های عملی نگهدارنده هیدرولیک چند منظوره MDG طراحی­ شده­است. این ماژول (واحد) روی میزکار و تنها ظرف 15 دقیقه نصب می­گردد و پشتیبانی مکانیکی را در نصب و پیاده­کردن جک­های بالابر اتاق بار، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ با حداکثر مطابقت با الزامات ایمنی F3-116 فراهم می­کند. این ماژول (واحد) همچنین از یک محرک هیدرولیکی تغذیه شونده از سیستم هیدرولیک، نگهدارنده MDG نیز استفاده می­کند. مجموعه تحویلی شامل دو چنگک قابل جداشدن است که اجازه می­دهد دامپتراک­های معدنی با ظرفیت بارگیری 30 تا 450 تن توسط آن سرویس شوند. حداکثر بار عملیاتی هنگامی که بازوی مکانیکی به­طورکامل تا 3550 میلیمتر باز است برابر 1500 کیلوگرم می­باشد.
ماژول­(واحد) قابل­تعویض MSC-6
ماژول (واحد) MSC-6 برای انجام عملیات نصب و پیاده­سازی جک­های بالابر اتاق بار ، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ ، بر روی یک نگهدارنده MDG-240C نصب می­شود.
دستگاه های قابل سرویس دامپتراک­های معدنی با ظرفیت بارگیری 90 تا240 تن هستند.
ماژول­(واحد) قابل­تعویض MSC-6
ماژول (واحد) قابل تعویض MSC-6 برای نصب یا پیاده­کردن جک­های بالابر اتاق بار، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ استفاده می­شود. این ماژول (واحد) به­ عنوان تجهیزات جانبی به­منظور توسعه قابلیت­های عملی نگهدارنده هیدرولیک چند منظوره MDG طراحی­ شده­است. این ماژول (واحد) روی میزکار و تنها ظرف 15 دقیقه نصب می­گردد و پشتیبانی مکانیکی را در نصب و پیاده­کردن جک­های بالابر اتاق بار، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ با حداکثر مطابقت با الزامات ایمنی F3-116 فراهم می­کند. این ماژول (واحد) همچنین از یک محرک هیدرولیکی تغذیه شونده از سیستم هیدرولیک، نگهدارنده MDG نیز استفاده می­کند. مجموعه تحویلی شامل دو چنگک قابل جداشدن است که اجازه می­دهد دامپتراک­های معدنی با ظرفیت بارگیری 30 تا 450 تن توسط آن سرویس شوند. حداکثر بار عملیاتی هنگامی که بازوی مکانیکی به­طورکامل تا 3550 میلیمتر باز است برابر 1500 کیلوگرم می­باشد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی