این ابزار به منظور جداسازی کوپلینگ استفاده می شود و همچنین ابزاری برای صرفه­جویی در کار تعمیر و سرویس کوپلینگ های فشار می­باشد. از یک محرک هیدرولیکی خودکار بهره می­گیرد.
ابزار جداسازی کوپلینگ HMT
این ابزار، برای مونتاژ یا دمونتاژ کوپلینگ گیربکس HMT طراحی شده است.
ابزار مونتاژ کوپلینگ گیربکس
این ابزار برای جداسازی شفت ورودی گیربکس HMT استفاده می شود. از یک محرک هیدرولیکی خودکار بهره می­گیرد.
ابزار جداسازی کوپلینگ HMT
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
ابزار جداسازی کوپلینگ HMT
این ابزار به منظور جداسازی کوپلینگ استفاده می شود و همچنین ابزاری برای صرفه­جویی در کار تعمیر و سرویس کوپلینگ های فشار می­باشد. از یک محرک هیدرولیکی خودکار بهره می­گیرد.
ابزار مونتاژ کوپلینگ گیربکس
این ابزار، برای مونتاژ یا دمونتاژ کوپلینگ گیربکس HMT طراحی شده است.
ابزار جداسازی کوپلینگ HMT
این ابزار برای جداسازی شفت ورودی گیربکس HMT استفاده می شود. از یک محرک هیدرولیکی خودکار بهره می­گیرد.