این استند برای پیچاندن و رول کردن زنجیر چرخ برای جابجایی یا انبار کردن به صورت مجزا یا همراه با سیستم نقاله پرس ثابت طراحی شده­است.
HTSW-4 برای پیچاندن زنجیرهای کوچک و متوسط ماشین­آلات معدنی و عمرانی به کار می­رود.
مدل HTSW-6 برای پیچاندن زنجیرهایی با اندازه متوسط و بزرگ در این ماشین­ها استفاده می­شود.

دستگاه رول کننده(پیچنده) زنجیر چرخ

دستگاه رول کننده(پیچنده) زنجیر چرخ
این استند برای پیچاندن و رول کردن زنجیر چرخ برای جابجایی یا انبار کردن به صورت مجزا یا همراه با سیستم نقاله پرس ثابت طراحی شده­است.
HTSW-4 برای پیچاندن زنجیرهای کوچک و متوسط ماشین­آلات معدنی و عمرانی به کار می­رود.
مدل HTSW-6 برای پیچاندن زنجیرهایی با اندازه متوسط و بزرگ در این ماشین­ها استفاده می­شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی