استند HCT-4، ابزاری برای تست اولیه سیلندرها به لحاظ ضد نشت بودن و قابلیت عملکردی پیش از نصب سیلندر روی تجهیزات یا وسیله­نقلیه می­باشد.
این استند از محرک الکتریکی استفاده می­کند.

استند تست کردن سیلندر هیدرولیک مدل HCT-4

استند تست کردن سیلندر هیدرولیک مدل HCT-4
استند HCT-4، ابزاری برای تست اولیه سیلندرها به لحاظ ضد نشت بودن و قابلیت عملکردی پیش از نصب سیلندر روی تجهیزات یا وسیله­نقلیه می­باشد.
این استند از محرک الکتریکی استفاده می­کند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی