گالوانولاین یونیتهای تصفیه گاز مرطوب نیز تولید میکند
کارکرد این اسکرابرها (دستگاههای تصفیه گاز) تصفیه گازهای تولید شده در حین فرایند تولید است. اساس کار این دستگاهها جذب بخار و قطرات الکترولیت از هوا به وسیله محلولهای آب یا آبی است.
گالوانولاین انواع مختلفی از دستگاههای تصفیه گاز را تولید میکند از جمله
دستگاه تصفیه گاز عمودی
دستگاههای تصفیه گاز افقی
دستگاههای تصفیه گاز چند مرحلهای
دستگاههای تصفیه گاز بازتولید خودکار و نیمه خودکار
دستگاههای تصفیه گاز یا اسکرابرها
دستگاههای تصفیه گاز یا اسکرابرها
گالوانولاین یونیتهای تصفیه گاز مرطوب نیز تولید میکند
کارکرد این اسکرابرها (دستگاههای تصفیه گاز) تصفیه گازهای تولید شده در حین فرایند تولید است. اساس کار این دستگاهها جذب بخار و قطرات الکترولیت از هوا به وسیله محلولهای آب یا آبی است.
گالوانولاین انواع مختلفی از دستگاههای تصفیه گاز را تولید میکند از جمله
دستگاه تصفیه گاز عمودی
دستگاههای تصفیه گاز افقی
دستگاههای تصفیه گاز چند مرحلهای
دستگاههای تصفیه گاز بازتولید خودکار و نیمه خودکار
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
یک نمونه اسکرابر
در اینجا نمونهای از یک اسکرابر یا فیلتر تنفیظ گاز برای پاکسازی گاز صنعتی ناخالصیهای NO2 را ملاحظه میکنید. قاعده جذب مبنای عملیات فیلتر میباشد.

در این فیلتر آب به عنوان جاذب عمل میکند. آب در حین چرخش، ناخالصیها را جذب کرده، نیتریک اسید تشکیل میدهد و در عین حال ظرفیت جذب آن کاهش مییابد که باید آنرا با آب تازه جایگزین کرد.