تمرکز اصلی گالوانولاین بر طراحی و عرضه خطوط اصلی گالوانیزه مبتنی بر نیازهای مشتری میباشد. این شرکت قادر است متناسب با نیاز مشتریان برای هر فرآیند صنعتی، خطوط آبکاری طراحی و اجراء کند


خطوط آبکاری الکتریکی

تجهیزات و راهکارهای مناسب برای دستیابی به پوشش آبکاری مطابق با استانداردهای لازم
بهره وری بالا و تخصیص مطلوب سرمایه شما در صنعت آبکاری
عملکرد شغلی و تجهیزاتی با کیفیت بسیار عالی و قابل اطمینان
خطوط آبکاری الکتریکی
تمرکز اصلی گالوانولاین بر طراحی و عرضه خطوط اصلی گالوانیزه مبتنی بر نیازهای مشتری میباشد. این شرکت قادر است متناسب با نیاز مشتریان برای هر فرآیند صنعتی، خطوط آبکاری طراحی و اجراء کند


تجهیزات و راهکارهای مناسب برای دستیابی به پوشش آبکاری مطابق با استانداردهای لازم
بهره وری بالا و تخصیص مطلوب سرمایه شما در صنعت آبکاری
عملکرد شغلی و تجهیزاتی با کیفیت بسیار عالی و قابل اطمینان
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
خطوط آبکاری الکتریکی گالوانولاین به خاطر کیفیت بالای مواد، دقت و نتیجه عالی شناخته شده هستند
گالوانولاین انواع خطوط زیر را تولید میکند:

خطوط خودکار
خطوط نیمه خودکار
خطوط دستی
FORTEX electroplating lines gallery